Úvod

Na základe uznesenia vlády SR a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR je od pondelka 19. 4. 2021 dovolené sláviť sväté omše za účasti veriacich.
Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, obrady sobáša a pohrebu.
Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu.
Vstup a pobyt v kostole je možné len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2.
Pri vstupe do kostola je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky. Platia aj ostatné pravidlá (nepodávajú sa ruky, sväté prijímanie na ruku, prázdne sväteničky, odstupy medzi osobami).

 

Sväté omše vo farnosti:

Farský kostol sv. Bartolomeja

Pondelok – Piatok: 18.15 hod. (30 ľudí)
Sobota: 18.00 hod (30 ľudí)
Nedeľa: 8.00, 9.30, 11.00 hod. (30 ľudí na 1 sv. omšu)

Filiálny kostol sv. Štefana Uhorského

Sobota: 17.00 hod (15 ľudí)
Nedeľa: 9.30 hod. (15 ľudí)

 

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA „B“

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“

Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam“ sú slová, ktorými Ježiš pred svojím umučením prisľúbil učeníkom zhromaždeným vo večeradle dar pokoja, aby v nich tak prehĺbil radostnú istotu o svojej trvalej prítomnosti.

Po svojom zmŕtvychvstaní Pán napĺňa svoj prísľub, prichádza medzi nich na mieste, kde sa nachádzali kvôli strachu pred Židmi a hovorí: „Pokoj vám!“ Pokoj ako ovocie vykúpenia, ktoré Kristus priniesol svetu svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.

Pokoj je darom, ktorý Zmŕtvychvstalý aj dnes ponúka svojej Cirkvi, ktorá sa zhromažďuje na slávenie Eucharistie, aby o ňom svedčila v živote po všetky dni.

Pokoj vám! Aj dnes slávime veľké tajomstvo, ktoré je základom kresťanskej viery a nádeje: Ježiš Nazaretský, Ukrižovaný, na tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písiem. Správu, ktorý anjelmi zvestovali na úsvite prvého dňa po sobote Márii Magdaléne a ženám, čo sa poponáhľali ku hrobu, túto zvesť dnes opäť počúvame s pohnutím.

Sám Zmŕtvychvstalý dnes prichádza na pomoc apoštolom v ich pochybovačnej túžbe po istotách. To stretnutie nebol to sen, nebol to prelud, ani subjektívna predstava. Bola to pravdivá, i keď nečakaná, a práve preto tak hlboko zasahujúca skúsenosť. Prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: ,,Pokoj vám!” Po týchto slovách sa v ich dušiach takmer vyhasnutá viera opäť rozhorela.

Bolesť, zlo, nespravodlivosť, smrť, najmä ak sa dotýka nevinných – ako sú detské obete vojen a terorizmu, chorôb a hladu – nevystavuje toto všetko našu vieru tvrdej skúške? A predsa, paradoxne práve v týchto prípadoch je nám nedôvera apoštolov vzácna a užitočná, pretože nám pomáha očisťovať každú falošnú predstavu o Bohu a vedie nás k objaveniu jeho pravej tváre: tváre Boha obťaženého v Kristovi bolesťami zraneného ľudstva. Viera najprv takmer mŕtva a potom znovuzrodená pri dotyku Kristových rán. Rán ktoré Zmŕtvychvstalý neskrýval, ale ukázal a stále nám na ne poukazuje cez súženia a utrpenia každej ľudskej bytosti.

,,Jeho ranami ste boli uzdravení” to je zvesť, ktorú Peter predkladal prvým konvertitom. Tie rany, ktoré boli pre Tomáša najprv prekážkou viery, lebo sa javili ako znamenia Ježišovho zdanlivého zlyhania, tie isté rany sa počas stretnutia so Zmŕtvychvstalým stali dôkazom jeho víťaznej lásky. Tieto rany, ktoré Ježiš prijal z lásky k nám, pomáhajú nám, aby sme pochopili kto je Boh a opakovali aj my: ,,Pán môj a Boh môj”. Iba Boh, ktorý nás miluje až do tej miery, že na seba berie naše rany a naše bolesti, vrátane bolestí nevinných, iba taký Boh je hodný viery.

Cez rany Zmŕtvychvstalého Krista môžeme všetko zlo, sužujúce ľudstvo vnímať očami nádeje. Svojím zmŕtvychvstaním Pán zo sveta neodstránil utrpenie a zlo, ale od základu ho porazil hojnosťou svojej milosti. Voči arogancii zla postavil všemohúcnosť svojej lásky. Ako cestu k pokoju a radosti nám zanechal svoju lásku, ktorá sa smrti nebojí.

Zmŕtvychvstalý Kristus žije medzi nami, on je nádejou lepšej budúcnosti.

Keď mu zlorečili on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo.
Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.

 

Pre deti – 3. veľkonočná nedeľa B

 

Fotografie zo slávnosti Prvého sv. prijímania a zo Slávnosti birmovania
www.krbata.sk/1svm2020/
www.krbata.sk/brm-2020/