Úvod

Od pondelka 16. 11. 2020 budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.

Je obnovená možnosť tzv. šachovnicového sedenia. Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola.
Stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk.
Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej svätej omši.

SVÄTÉ OMŠE V NAŠEJ FARNOSTI

Myslava – Kostol sv. Bartolomeja (80 ľudí – kartičky)
Pondelok – Piatok: 17.45 hod.
Sobota: 18.00 hod. (sv. omša z nedele)
Nedeľa: 8.00, 11.00 hod.

Baška – Kostol sv. Štefana Uhorského (50 ľudí – kartičky)
Sobota: 17.00 hod. (sv. omša z nedele)
Nedeľa: 9.30 hod.

Úmysly sv. omší sú zverejnené v kolónke Bohoslužby a oznamy.

 

SVÄTÉ OMŠE Z TELEVÍZNEJ KAPLNKY – TV LUX
Priame prenosy svätých omší od 1. októbra 2020
Pondelok – Sobota: 7:00 hod., 18:30 hod.
Nedeľa: 10:00 hod., 18:30 hod.

SVÄTÉ OMŠE – RÁDIO LUMEN
Pondelok – Piatok: 8:30 hod., 18:00 hod.

 

PRED KONCOM LITURGICKÉHO ROKU

Máme mnohé zvedavé osudové otázky: Kedy sa Kristus vráti v sláve? Kedy bude koniec sveta? Ako obstojím pri súde? Ježiš odpovedá: Keď Syn človeka príde v sláve, dozvieme sa, že ono (kedy?) je práve dnes, teraz, keď prichádza k nám v každom núdznom a že o celej večnosti práve rozhodujem podľa toho, ako sa k nemu zachovám.

Týmto príchodom Boh ukončí dejiny človeka a sveta. Aj keď sa zjaví nečakane a vyvolá prekvapenie, je cieľom celoživotnej cesty, ktorá je zverená do našej zodpovednosti. Veľkosť a dôležitosť praktickej služby nezávisí ani od nás ktorí ju preukazujeme, ani od blížneho, ktorí ju potrebuje, ale od Ježiša, ktorý sa s ním stotožňuje.

Boh stvoril svet pre človeka a človeka pre seba, aby mal účasť na jeho večnom šťastí. Všetko, čo jestvuje, je výsledok Božieho požehnania. Spása znamená prísť k Synovi a mať podiel na jeho požehnaní. Podľa niektorých nie Syn je skutočným sudcom, ale Otec. Prevládajúci názor, že Syn rozhoduje, kto je oprávnený vstúpiť do večnej radosti Otcovho kráľovstva potvrdzuje aj sám Ježiš: „Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca“

Prijať chudobného znamená prijať kráľa slávy. Kritériom súdu sú „skutky telesného milosrdenstva.“ Hlad a smäd vedú k fyzickej smrti, odvrhnutie a nahota k morálnej smrti, choroba a väzenie k obidvom. Ježiš počas celého verejného pôsobenia zdôrazňoval, že nestačí len volať „Pane, Pane“ ale plniť Otcovu vôľu.

Posolstvo celého Matúšovho evanjelia nám odkazuje, že človek bude súdený na základe svojej lásky k maličkým a slabým. Protirečí však celému kontextu evanjelia, keď si niekto myslí, že vzťah k Bohu nie je dôležitý. Láska k najposednejšiemu je láskou k Bohu. Prikázanie lásky k blížnemu vnútorne pramení z prvého a hlavného prikázania lásky k Bohu. Bez silného náboženského motívu vo väčšine prípadov ani nie je možné prejavovať lásku k nepriateľovi a k nešťastníkom, ktorí väčšinou vzbudzujú skôr odpor ako súcit.

Nejde o samotné skutky, ale o postoj. Najdôležitejšie je, že od praktických postojov bude závisieť celá naša večnosť. Ježiš pred nás jasne stavia len jednu cestu – cestu života. Nezvoliť si ju, alebo vykročiť inou cestou znamená rozhodnúť sa pre svoju smrť. Náš večný údel bude závisieť od našej schopnosti vidieť a milovať Pána v tých najposednejších. Kto miluje, prešiel zo smrti do života. To je odkaz Matúšovho evanjelia, ktoré sme postupne spoznávali v tomto liturgickom roku.

Tak, ako je každý náchylný k zlému, v každom je aspoň iskra túžby po dobre, ktorá je vždy stopou dobroty Boha Stvoriteľa. Bežne považujeme za ateistov nepraktizujúcich kresťanov, nepokrstených. Ateistom v pravom zmysle sa myslí ten, kto vedome popiera Boha a odkláňa sa od neho, čím sa dobrovoľne zrieka aj spásy. Ale aj kto sa ponorí do tmy, nesie v sebe vnútorné svetlo, ktoré nemožno v žiadnom človeku zničiť a v ktorom sa mu Boh prihovára. Dôležité je poznať aj dôvody toho, že sa niekto vyhlasuje za ateistu. Neraz sa aj po krátkom rozhovore ukáže, že svojmu ateizmu veľmi neverí.

Všetci túžime po večnej blaženosti v Božej prítomnosti, ale túto blaženosť sme schopní prežívať už teraz – práve v tejto chvíli môžeme byť šťastní s Bohom. Aby sme s ním boli šťastní už teraz, musíme: milovať tak, ako miluje On; pomáhať tak, ako pomáha On; dávať tak, ako dáva On, slúžiť tak, ako slúži On, zachraňovať tak, ako zachraňuje On; byť s ním dvadsaťštyri hodín denne, dotýkať sa ho v jeho biednom preoblečení.

spracoval Váš duchovný otec

Vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského

30. 10. 2020
6. 11. 2020
13. 11. 2020
20. 11. 2020
27. 11. 2020
4. 12. 2020
11. 12. 2020
18. 12. 2020

teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie.

Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.

„Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi.“

MODLITBA ZA SLOVENSKO
Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.  Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

Pre deti – Kristus Kráľ

Modlitba k Panne Márii Obišovskej

V kostole si môžete vyzdvihnúť aj fotografie zo slávnosti Prvého sv. prijímania a zo Slávnosti birmovania. Zároveň uverejňujem linky na stiahnutie fotografií.

www.krbata.sk/1svm2020/
www.krbata.sk/brm-2020/