Úvod

SVÄTÉ OMŠE ZA ÚČASTI VERIACICH V KOSTOLE SV. BARTOLOMEJA V MYSLAVE

Pondelok – Piatok 18.30 hod.
Sobota 18.30 hod. (nedeľná)
Nedeľa 8.00, 9.30, 11.00 hod.

SVÄTÉ OMŠE ZA ÚČASTI VERIACICH V KOSTOLE SV. ŠTEFANA V BAŠKE

Sobota 17.30 hod. (nedeľná)
Nedeľa 9.30 hod.

Vstup do kostola je povolený len v ochrannom rúšku a po dezinfekcii rúk pri vchode do kostola. V priestore chrámu sú vyznačené miesta na sedenie.

Sv. prijímanie bude na ruku a dodržujte pri prichádzaní na sv. prijímanie dvojmetrové odstupy.

Stále platí dišpenz od účasti na svätej omši hlavne pre starých a chorých ľudí.

Seniori nech sa snažia prísť v sobotu večer alebo v nedeľu ráno na 8.00. Ďakujem.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE A BIRMOVKA

Čo sa týka slávností Prvého sv. prijímania a Birmovania. Deti nemajú za sebou základné katechézy o sviatosti zmierenia a eucharistie. Stále je obmedzený počet miest v kostole. Slávnosť 1. sv. prijímania zatiaľ odkladáme na neurčito a termín dohodneme s rodičmi, ale rátam že až v novom školskom roku. Termín slávnosti Birmovania ohlásim po komunikácii s ABÚ v Košiciach.

SNÚBENCI

Snúbenecké páry, ktoré sa majú zosobášiť v našej farnosti nech ma kontaktujú telefonicky alebo mailom a dohodneme individuálne stretnutie.

Váš duchovný otec

 

SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO „A“

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

DARY TURÍC

Múdrosť vie o ľudskej malosti

Prvý duchovný dar – dar múdrosti – nezahŕňa iba ľudský rozum, bohatstvo poznatkov a skúseností, ale aj schopnosť rozlišovať a vedieť, kedy a ako ich použiť. Múdrosťou je tiež vedomie obmedzenosti a pokorné priznanie limitov. Schopnosť človeka oprieť sa o celok viery, ktorá v ňom neprestajne udržiava dôveru a nádej, že ľudské úsilie má zmysel a pôsobením tohto daru rozvinie a znásobí.

Kam smeruje naše poznanie

Dar poznania predstavuje schopnosť uvažovať, pýtať sa na význam a podstatu vecí, ísť ďalej pod povrch, hľadať za skutočnosťou toho, kto ju vytvoril. Poznanie niekam smeruje. Vie žasnúť a odhaľovať dobro, je očarené, keď poznatky do seba zapadajú a vytvárajú vždy novú a novú štruktúru myslenia, ktorá posúva človeka k duchovnosti a ušľachtilosti. Inštinktívne ho napriamuje k Bohu.

Proti spupnosti rozumu

Dar rozumu definujeme ako analyticko-syntetickú vlastnosť mozgu a osobitnú dokonalosť jeho prejavov. Človek sa ním odlišuje od iných stvorení na zemi a prevyšuje ich. Nadobúda schopnosť sebareflexie, uvedomuje si samého seba, dokáže hodnotiť a posudzovať. Rozum je osobitný dar, ktorým človek môže dospieť k poznaniu Boha a rozvinúť v sebe život lásky. Rozum však možno aj zneužiť. Dar Ducha Svätého chráni človeka pred spupnosťou a udržiava ho v postoji pokory. Ukazuje mu, aké nekonečné je poznanie a ako málo z neho človek obsiahne.

Radiť vždy s empatiou

Dar rady znamená vedieť sa podeliť o svoje skúsenosti a poznatky. Nenechať si ich iba pre seba a na vlastné dobro, ale darovať z nich druhým. Zahŕňa aj schopnosť zrozumiteľne ich sprostredkovať a osloviť city a srdce druhého tak, aby ľahšie priľnul k poznaniu a podľa neho aj konal. Radiť vyžaduje mať zvláštnu empatiu, nežnosť voči blížnemu, trpezlivosť. Pozitívne motivuje, nie napomína.

Kde nabrať silu, keď všetko zlyháva

Na to, aby človek dokázal realizovať to, čo spoznal ako dobré, potrebuje mať vnútornú silu. Vôľu konať a prekonávať prekážky, nezastavovať sa pri neúspechoch a nedať sa odradiť sklamaniami. Dar sily je osobitne dôležitý pri ceste životom. Ten si vyprosujeme, keď sme unavení a znechutení, keď chceme všetko vzdať, keď nevidíme výsledky našich úsilí. Duch Svätý nám svojou prítomnosťou dodáva elán. Duch Svätý nám ho posiela ako „injekciu“ na vyliečenie nášho zvädnutého a ochabnutého vnútra.

Pravidelný kontakt

Dar nábožnosti okrem toho, že uznáva Boha za Pána a Stvoriteľa, rozvíja aj oddanosť srdca k nemu, odovzdanie sa do Božej vôle a prozreteľnosti. Duch Svätý iniciuje takýto akt lásky a pestuje v človekovi radosť a potechu z neho, takže sa rád navracia k modlitbe srdca a zotrváva pri Bohu. Nadobúda s ním pravidelný kontakt. Nábožnosť sa stáva jeho životným rytmom a určujúcim kritériom pri rozhodovaní a konaní.

Je tu niekto väčší ako ja

Dar bázne voči Bohu a dar nábožnosti úzko súvisia, nie sú však totožné. Bázeň alebo rešpekt pred Bohom nesie v sebe uznanie ohraničenosti a nedostatočnosti ľudských možností. Tvorí základ toho, aby sme dary a existenciu Ducha Svätého dokázali vôbec prijať. Skloniť sa pred niekým znamená priznať mu veľkosť. Napokon v opravdivej láske aj medzi ľuďmi je bázeň vždy prítomná – obdivujem milovanú osobu, vážim si ju, neprehliadam jej hodnotu, naopak, dávam jej prednosť pred sebou. Boh je však úplne osobitný a zvrchovaný. Jemu patrí všetko, aj moje bytie. Bázeň nemá budiť strach pred Bohom, ale vďaku za všetky jeho dary. Ubezpečuje tiež o Božej spravodlivosti a o jeho milosrdenstve a láske.

 

Všetkých sedem darov Ducha Svätého do seba harmonicky zapadá. Pod ich vplyvom sa rozvíja duchovný život človeka, umocňujú sa jeho prirodzené vlastnosti a pretvárajú sa na nadprirodzené. Vzniká nový život, život v Duchu a pravde. Tým sa hranice obmedzeného časného rozmeru posúvajú do večnosti. Turíce nám viditeľne pripomínajú tento neviditeľný proces premeny.