Úvod

SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA

Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“

Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval.

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“

ZAMYSLENIE

Sviatosť krstu je počiatkom duchovného života, ktorý nachádza svoje naplnenie prostredníctvom spoločenstva s Bohom v rámci spoločenstva celého Božieho ľudu – Cirkvi. Vo chvíli samotného krstu zhromaždené cirkevné spoločenstvo sa modlí a zveruje Bohu katechumena; podobne otec a matka dieťaťa, krstní rodičia, ale aj príbuzní a rodina ako taká sa pred Bohom zaväzujú „novokrstenca“ podporovať v kresťanskej formácii a výchove k hodnotám Kristovho evanjelia. To je veľmi dôležité poslanie.

Krst malých detí vyjadruje a uskutočňuje tajomstvo znovuzrodenia pre Boží život v Kristovi: veriaci rodičia prinášajú deti ku krstnému prameňu, ktorý predstavuje „lono Cirkvi“ z ktorého sa rodia Božie deti. Vzácny dar, ktorý vtedy prijmú si vyžaduje, aby ho keď sa raz stanú dospelými aktivovali čiže „nanovo prijali“ a to slobodným a zodpovedným spôsobom. Tento proces dozrievania vo viere ich má doviesť k prijatiu sviatosti birmovania, ktorá krstnú milosť nielen nanovo potvrdí, ale aj každému daruje nezmazateľnú pečať daru Ducha Svätého.

Kiež dnešný sviatok je vhodnou príležitosťou pre všetkých kresťanov znovuobjaviť krásu vlastného krstu, ktorý, keď sa prežíva naplno, je vždy aktuálnou skutočnosťou živej viery. Neustále v nás obnovuje obraz nového človeka vo svätosti myšlienok, slov a skutkov. Sviatosť krstu zjednocuje všetky denominácie kresťanov najrozličnejších vyznaní… Katechizmus Katolíckej Cirkvi hovorí, že ak sme boli pokrstení, všetci sme Božími synmi v Kristovi našom Pánovi a máme účasť na večnom živote. Toto povedomie je veľkou zodpovednosťou pred Bohom, ktoré vyplýva z daru milosti!

Nebojme sa vydávať počas celého roka toto krásne a radostné svedectvo o kresťanskej viere! Prosme o príhovor Pannu Máriu – Pomocnicu kresťanov, ktorej dnes zvlášť chceme zveriť všetky rodiny v ktorých sa denne odovzdáva vzácny dar viery v Ježiša Krista svojim deťom, aby tak celé spoločenstvo Cirkvi malo plnú účasť na radosti zo znovuzrodenia z vody a z Ducha Svätého.

spracoval Váš duchovný otec

Plagát – Púť do Ríma

Ples 2020