Úvod

Na základe uznesenia vlády SR a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR je od pondelka 19. 4. 2021 dovolené sláviť sväté omše za účasti veriacich.
Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, obrady sobáša a pohrebu.
Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu.
Vstup a pobyt v kostole je možné len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2.
Pri vstupe do kostola je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky. Platia aj ostatné pravidlá (nepodávajú sa ruky, sväté prijímanie na ruku, prázdne sväteničky, odstupy medzi osobami).

 

Sväté omše vo farnosti:

Farský kostol sv. Bartolomeja

Pondelok – Piatok: 18.15 hod. (30 ľudí)
Sobota: 18.00 hod (30 ľudí)
Nedeľa: 8.00, 9.30, 11.00 hod. (30 ľudí na 1 sv. omšu)

Filiálny kostol sv. Štefana Uhorského

Sobota: 17.00 hod (15 ľudí)
Nedeľa: 9.30 hod. (15 ľudí)

 

Slávnosť prvého svätého prijímania bude 4. 7. 2021 vo farskom kostole v Myslave.

 Stretnutie rodičov detí, ktoré majú pristúpiť prvýkrát k sviatosti zmierenia a eucharistie bude 13. 5. 2021 po večernej svätej omši o 19.00 hod.

 Deti sa stretnú v sobotu 15. 5. 2021 o 9.30 hod. vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Myslave.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA „B“

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Len ten, kto miluje dokáže zakúšať lásku, ktorou je on milovaný. „Kto nemiluje, nepozná Boha, lebo Boh je láska.“

Boh miluje všetkých, ale nie všetci to cítia. Len kto miluje Syna a zachováva jeho prikázania, zakúša aj tú lásku, ktorou Otec miluje Syna. Liturgia to vyjadruje pekným spojením, že Boh v nás miluje to, čo si obľúbil na svojom Synovi.

Zachovávať prikázania znamená pre Ježiša to isté, ako „zachovávať Otcovo slovo“ a „poslušnosť Otcovmu slovu.“ Okrem toho Ježišove slová sú slovami samého Otca: „A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.“

Učeníci majú zachovávať Ježišove slová tak, ako on zachovával Otcove, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im.“

Zachovávať prikázania tu má teda širší význam, než škrupulózne dodržiavanie predpisov a znamená predovšetkým veriť v Ježišovo slovo a podľa neho utvárať svoj život. Ježiš tu hovorí o zachovávaní prikázaní v súvise so svojím odchodom a odpovedá tak na otázku, ako potom budú môcť učeníci žiť v spojení s ním. V tomto kontexte zachovávať prikázania znamená skôr vernosť Ježišovi a jeho láske a to sa prejavuje veľmi konkrétnym, praktickým, každodenným úsilím. Zachovávanie znamená prežívanie vzťahu, je to niečo priebežné a dynamické. Jasnou ilustráciou sú živé spoločenstvá, ktoré na svojich stretnutiach počúvajú Božie slovo a snažia sa ho po kúsku vnášať do života.

V Ježišovej poslušnosti sa napĺňa nová zmluva medzi Bohom a človekom a dostáva sa nám možnosť zmierenia. Veď Ježiša poslal Otec práve ako obeť zmierenia za naše hriechy a za hriechy celého sveta. Takto sa nám ponúka milosrdná možnosť vykúpenia a začiatku nového života v Kristovi. Preto je dôležité, aby boli veriaci vedení rozpoznávať, že koreň hriechu spočíva v nepočúvaní Pánovho slova, a v Ježišovi, Božom Slove, prijať odpustenie, ktoré nás otvára pre spásu.

 

Fotografie zo slávnosti Prvého sv. prijímania a zo Slávnosti birmovania
www.krbata.sk/1svm2020/
www.krbata.sk/brm-2020/