Úvod

Vitajte na webovej stránke
Rímskokatolíckej farnosti sv. Bartolomeja
Košice – Myslava

 

 

V túto chvíľu sa Zmŕtvychvstalý ešte raz stane spolu stolujúcim svojich učeníkov a objasní im zmysel svojho vzkriesenia – udalosti, ktorá z Ježiša urobila Krista, Mesiáša. Maximálne sa tak ozrejmuje posledný základ veľkonočnej viery: Ježišove slová spojené so „všetkým, čo je o ňom napísané v Mojžišovom zákone a prorokoch i v žalmoch.“

Áno, naša viera sa rodí z načúvania Božiemu slovu v Písmach Starého a Nového zákona, čítaných vo svetle Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Od onoho „prvého dňa po sobote“ sú všetky Písma a Ježišove slová proroctvom veľkonočného tajomstva!

Nezabudnime, čo sa v tejto súvislosti číta v epizóde, ktorú nájdeme iba v Lukášovom evanjeliu, v podobenstve o chudobnom Lazárovi a bohatom sebcovi. Abrahám mu hovorí: „Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.“

Treba jasne povedať: bez načúvaniu Písmu nie je možná autentická veľkonočná viera. Môže tu byť nadšenie, mimoriadne videnia, túžba po zázrakoch, ale toto všetko nestačí.

Apoštoli majú byť svedkami Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania a k tomu budú vybavení Duchom Svätým, Božou mocou, ktorá na nich zostúpi na príhovor samotného Ježiša.

Takéto svedectvo sa žiada aj od nás, ktorí sme cez slovo apoštolov uverili v Ježišovo zmŕtvychvstanie.

 

Priame prenosy svätých omší z farského kostola sv. Bartolomeja v Myslave je možné sledovať na:
YOUTUBE kanáli našej farnostiFarnosť Myslava
alebo na webe (každá svätá omša): ikostol.sk

YOUTUBE KANÁL:

Nedeľa: 4. Veľkonočná nedeľa (21. 4. 2024): 11.00 hod.

Úmysly a ostatné časy slávenia svätých omší v našej farnosti nájdete v kolónke Rozpis bohoslužieb.

 

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Katechéza detí, ktoré sa pripravujú na slávnosť Prvého svätého prijímania
bude v pondelok 15. 4. 2024 na Farskom úrade o 17.15 hod.
Po jej skočení bude svätá omša vo farskom kostole.

 

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Svätá omša za účasti birmovancov
Baška: Streda(17. 4. 2024) o 17.00 hod. + katechéza
Myslava: Piatok (19. 4. 2024) o 18.15 hod. + katechéza

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva
v budúcom kalendárnom roku v našej farnosti,
nech sa informujú o predmanželskom kurze
v Centre pre rodinu v Košiciach.
www.rodinake.sk

Termín sobáša môžu nahlásiť v kancelárii Farského úradu.

 

 

Skutočné rany, ktoré Ježiš ukazuje svojím učeníkom, sú rany ktoré ukáže Otcovi na nebesiach ako trofeje našej spásy. Po pozvaní pozrieť sa a dotknúť sa rán strach a preľaknutie učeníkov strieda veľká radosť.

Ukazujúc svoje jazvy, uzdravil rany ich sŕdc. Ježiš im potom následne za stolom očisťuje pamäť – pomáha im rozpamätať sa na jeho slová a na slová, ktoré sa na neho vzťahovali, a pozýva ich, aby správne interpretovali jeho smrť a zmŕtvychvstanie.

Kristus sa tak vrátil medzi učeníkov vo svojom oslávenom tele, aby apoštoli mali skúsenosť, že láska k Otcovi a poslušnosť jeho vôli nie sú sebaklamom, ale privádzajú k jednote s Otcom, a že ich telo bude tak ako jeho, ktorého sa môžu dotýkať, uchránené a oslávené.

Toto stretnutie s Kristom – skúsenosť dotyku, ktorý uzdravuje srdce mení ich zmýšľanie a pripravuje ich na ich poslanie: ohlásiť v Kristovom mene všetkým národom pokánie na odpustenie hriechov ako opravdiví svedkovia spásy.

Svedkovia, nie „mátohy“ sebaklamu, ale živého Krista!